Kryzys połowy życia to wstrząs. O co chodzi? I jak sobie z tym problemem radzić? Anselm Grün OSB radzi…

W kryzysie połowy życia chodzi nie tylko o nowe nastawienie względem zmienionych wa­runków fizycznych i psychicznych, nie tylko o poradzenie sobie z osłabieniem sił cielesnych i duchowych oraz o uporządkowanie pragnień i tęsknot, pojawiających się często w tym prze­łomo­wym momencie. Chodzi raczej o głębszy kryzys egzysten­cjalny, w którym postawione zo­staje pytanie o sens wszystkiego: dlaczego pra­cuję tak dużo, dlaczego jestem taki zagoniony i nie znajduję już czasu dla siebie? Dlaczego, po co, za co, dla kogo? Te pytania pojawiają się co­raz częściej w połowie życia i podważają dotych­czasowe jego rozumienie. Pytanie o sens jest już pyta­niem religijnym. Połowa życia jest w isto­cie kryzysem sensu, a przez to kryzysem religijnym, który kryje w sobie szansę znalezienia nowego sensu własnego życia.

Kryzys połowy życia to wstrząs, który obej­muje wszystkie elementy życia ludzkie­go, by je porozdzielać i na nowo uporządkować. Spoglądając oczyma wiary mo­żna widzieć w tym kry­zysie rękę samego Boga. On porusza ludzkie serce, aby je otwo­­rzyć dla siebie i uwolnić od wszelkich iluzji. Kryzys jako dzieło łaski prawie nie pojawia się w literaturze dotyczącej połowy życia. A jednak jest to aspekt decydujący. Kry­zys połowy życia nie jest dla wierzącego czymś, co spada na niego z zewnątrz i do przezwycię­żenia czego miałby użyć wiary jedynie jako źródła siły. W kryzysie tym Bóg działa w czło­wieku i w ten sposób jest to jednocześnie miej­sce nowego i bardziej intensywnego spotkania z Bogiem i doświadczenia Go. Kryzys ten jest decydującym odcinkiem naszej drogi wiary, punktem, w którym rozstrzyga się, czy wyko­rzys­tu­je­my Boga, aby ubogacać nasze życie i re­alizować siebie, czy też jesteśmy goto­wi w wierze oddać Jemu siebie i nasze życie.

Więcej znajdziesz w książce W POŁOWIE DROGI Anselma Grüna OSB

Referaty o Taulerze i Jungu powstały przede wszystkim z myślą o naszej sytuacji jako mni­chów. Doświadczenie jednak pokazało, że nie chodzi tu jedynie o drogi roz­wiązania tego pro­blemu dla mnichów, ale że każdy człowiek musi przezwyciężyć kryzys połowy życia na pła­szczyźnie religijnej; że metody i pomoce czysto psychologiczne nie są wystarczające. C.G. Jung wska­zuje właśnie jako psycholog na nie-psychologiczne drogi: na religijną prak­tykę po­stu, ascezy, medytacji, liturgii. Jung żałuje, że dla wielu ludzi szkoła religii nie jest już pomocą w przezwyciężeniu ich osobistych kryzysów. Ni­niejszy tomik pragnie za­chęcić do tego, by od­kryć na nowo drogę religijną jako drogę uzdro­wienia, jako lekarstwo na rany, które nam życie zadaje i które właśnie w kry­zysie poło­wy życia bo­leśnie się otwierają. Nie jest to żaden zwrot w tył, ani zaprzeczenie wiedzy poda­rowanej nam przez psy­chologię, lecz jest to kro­czenie drogą, na której przy całej naszej wie­dzy psychologicznej pozwalamy się osta­­tecz­nie prowadzić Jezusowi Chrystusowi. Droga Chrystusa, która wiedzie przez krzyż do nowe­go życia w Zmartwych­wstaniu, jest drogą, na której także po ludzku stajemy się dojrzalsi i zdrowsi. W jej centrum nie stoją jednak takie pojęcia jak ludzkie zrealizowanie siebie, rozwi­nięcie wszystkich talentów, lecz chodzi w niej o to, by otwo­rzyć siebie i swoje życie na Boga, by Bóg mógł w nas działać i być mocnym w naszej słabości. Nie chodzi o samorealizację lub samouwielbienie człowieka, lecz oto, aby Bóg był we wszy­st­kim uwiel­biony. Jednym ze sposobów uwielbienia Boga jest zdrowy i doj­rzały czło­wiek, który umierając, przyobleka nowe życie Zmartwychwstania, aby życie Je­zusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele (2 Kor 4,11).


Z okazji premiery książki Anselma Grüna OSB „W połowie drogi” przygotowaliśmy dla każdego SUPER zestaw 3 książek w promocyjnej cenie 🙂

zestaw-dla-szczesliwych-2


 

komentarz

napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl