Słowo, światło, kontemplacja… Zapowiedź książki „Ikony Zbawienia”

Malarstwo zachodnioeuropejskie, oczywiście to tradycyjne, przed nastaniem takich nurtów, jak kubizm czy abstrakcjonizm, nazywane jest malarstwem iluzorycznym ze względu na to, że jego celem (przynajmniej jeśli chodzi o formę) jest oddanie jak najdoskonalszej iluzji rzeczywistości. Malarze latami studiowali anatomię, perspektywę, teorię kolorów, zasady optyki po to, żeby ich obrazy jak najwierniej oddawały rzeczywistość. Ikonopisarze wschodni natomiast we wprowadzeniu iluzorycznych środków formalnych, takich jak światłocień czy perspektywa zbieżna, które pozwalają na dokładniejsze odwzorowywanie świata, wyraźnie dostrzegają zdradę prawdy Bożej. W ich odczuciu zachodni artyści, malując w ten sposób, dają tylko dowód, że przestali dostrzegać prawdziwy świat.

ikony_zbawienia_okladka

W ikonie wszystko jest odwrócone. Światło nie pada z zewnątrz, ale świeci z jej wnętrza. Perspektywa nie jest zbieżna, ale odwrócona. Barwy nie są naturalistyczne, lecz symboliczne, kształtami postaci rządzi bardziej geometria niż anatomia, pejzażami zaś schemat, nie geologia.

Ikona nie stosuje zasad umożliwiających odwzorowanie świata, gdyż jest przekonana, że jest on iluzją. Świat nie pokazuje nam pełnej i czystej prawdy, bo sam z siebie nie ma do niej bezpośredniego dostępu. Jest raczej czymś w rodzaju zasłony spoczywającej na tym, co rzeczywiste, a my, patrząc na świat, zaledwie możemy odgadywać to, co się znajduje pod jego powłoką.


Autorzy:

Nadia Miazhevich – iko­no­pi­sar­ka, pocho­dzi z Bia­ło­ru­si; ochrzczo­na w koście­le pra­wo­sław­nym, kon­wer­to­wa­ła na kato­li­cyzm obrząd­ku grec­kie­go. Uczy­ła się malar­stwa w Miń­sku. Inte­re­su­ję się sztu­ką bizan­tyj­ską. Jest autor­ką i współ­re­dak­tor­ką blo­ga poświę­co­ne­go sztu­ce ikon, iko­no­pi­sar­stwu oraz teo­lo­gii iko­ny (blogokno.com). Swo­ją pasję łączy z pra­cą nauczy­cie­la w przed­szko­lu języ­ko­wo-arty­stycz­nym.

O. Jan P. Strumiłowski OCist – dr teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Przeor klasztoru Cysterskiego w Jędrzejowie. Zajmuje się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią poznania, zwłaszcza w aspekcie egzystencjalnym i estetycznym, a także jej relacjami z filozofią współczesną oraz naukami empirycznymi.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl