List Guigona Pierwszego kartuza

1
Doskonałość życia błogosławionego zamyka się w tych czterech stopniach [część 2] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza
2
Cztery stopnie duchowe [część 1] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza
3
List Guigona Pierwszego kartuza – O życiu samotnym do nieznanego przyjaciela

Doskonałość życia błogosławionego zamyka się w tych czterech stopniach [część 2] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza

Rekapitulacja Aby łatwiej zobaczyć wzajemne powiąza­­nie treści dłuższych wypowiedzi, zbierz­my zwięźle to co w nich najważniejsze. Zgo­­dnie z podanymi wyżej przykładami mo­­­żesz zauważyć, jak łączą się ze sobą na­wza­­jem wymie­nione stopnie, i jak jeden wy­­przedza drugi nie tylko czasowo, ale i przy­­­czynowo. Czytanie jako niby fundament występuje pierwsze. Ono podsunąwszy temat prowadzi nas do rozmyślania. Roz­myślanie[…]

więcej

Cztery stopnie duchowe [część 1] List o życiu kontemplacyjnym („Scala claustralium”) Guigona II kartuza

Wprowadzenie Starożytność chrześcijańska nie znała trakta­tów o mod­lit­wie jako ta­kich. Nawet dzieła no­sz­ą­ce taki tytuł – jak na przy­kład „O modlitwie” Ter­tul­iana, Ory­genesa, Cypriana – były w rzeczywis­toś­ci komen­ta­rza­mi do Pisma Świę­te­go, do Mod­litwy Pańskiej. Dopiero Średniowie­cze wprowa­dzi­ło roz­prawy na ten te­mat. Przeważnie były one dzieła­mi ówczes­nych mni­­chów. Pismo Świę­te nadal pozostało w cen­­trum uwa­gi. Dos­konale­nie[…]

więcej

List Guigona Pierwszego kartuza – O życiu samotnym do nieznanego przyjaciela

Wielebnemu N… Guigo, najmniejszy spośród sług Krzyża, którzy są w Kartuzji. Żyć i umrzeć dla Chrystusa. Kto jak kto, ale ja uważam, że ten jest szczęśliwy, kto nie dba o to, aby być wywyższonym w pałacu wspaniałymi zaszczytami, lecz pokorny wybiera skromne życie w pustelni. [Ten kto] lubi pilnie rozmyślać w spokoju, pragnie [też] miesz­kać sam[…]

więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC | redakcja@tyniec.com.pl // blog wspierany przez jzelek.pl